Blog dịch thuật

Give A Year Grace (To„.)

‘give a year grace (to„.) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cho gia hạn
một năm