Blog dịch thuật

Give-And-Take

‘give-and-take ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự trao đổi bình đẳng; sự trao đổi ý kiến; sự nhân nhượng