Blog dịch thuật

Giveaway Magazines

‘giveaway magazines ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (nhũng) tạp chí phát không, biếu không