Blog dịch thuật

Given In

‘given in ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thêm vào để làm phụ lục; thêm vào để bổ sung