Blog dịch thuật

Giving Of A Banker’S Guarantee

‘giving of a banker’s guarantee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cung cấp sự bảo đảm của ngân hàng