Blog dịch thuật

Glib Sales Talk

‘ glib sales talk ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lời quảng cáo khoác lác; lời quảng cáo khoa đại