Blog dịch thuật

Global Import Quotas

‘global import quotas ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hạn ngạch nhập khẩu toàn cầu