Blog dịch thuật

Glut The Market (To…)

‘glut the market (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: làm cho (hàng hóa) tràn ngập thị trường