Blog dịch thuật

Gnp At Factor Costs

‘ GNP at factor costs ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng sản phẩm quốc dân tính theo phí tổn các yếu tô’ sản xuât