Blog dịch thuật

Gnp At Market Prices

‘ GNP at market prices ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng sản phẩm quốc dân tính theo giá thị trường