Blog dịch thuật

Go-Go Funds

‘go-go funds ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: quỹ đầu tư chung có tính chất đầu cơ; công ty đầu cơ đầu tư cổ phiếu