Blog dịch thuật

Go Public (To…)

‘go public (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (công ty) đi vào Sổ giao dịch; bắt đầu phát hành cổ phiếu ở Sở giao dịch (chứng khoán)