Blog dịch thuật

Go Through The Mail (To…)

go through the mail (to…) ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: soát, kiểm tra, kiểm điểm thư từ