Blog dịch thuật

Goal Programming

‘goal programming ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chương trình hóa, kế hoạch hóa, quy hoạch các mục tiêu