Blog dịch thuật

Going Concern Assumption

‘going concern assumption ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giả thiết doanh nghiệp liên tục hoạt động