Blog dịch thuật

Going Concern Principle (The…)

‘ going concern principle (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nguyên tắc liên tục kinh doanh (trong kế toán)