Blog dịch thuật

Gold And Foreign Exchange Reserves

‘ gold and foreign exchange reserves ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: dự trữ vàng và ngoại tộ