Blog dịch thuật

Gold And Silver Standard

‘gold and silver Standard ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bản vị
vàng và bạc; kim ngân bản vị