Blog dịch thuật

Gold Currency System

‘gold currency system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ (tự dt chuyển đổi) tiền vàng