Blog dịch thuật

Gold Standard System

‘gold Standard system ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ bản vị vàng; chế độ kim bản vị