Blog dịch thuật

Golden Boys

‘Golden Boys ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) người dầu cơ trẻ trên thị trường quyền chọn (giao dịch kỳ hạn)