Blog dịch thuật

Golden Opportunity

golden opportunity ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ hội tuyệt hảo, bằng vàng