Blog dịch thuật

Golden Parachute

‘golden parachute ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (tiền) phụ cấp thôi việc; “chiếc dù vàng”