Blog dịch thuật

Good Bargain (A.„)

‘ good bargain (a.„) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) mua bán được giá; món hời