Blog dịch thuật

Good Order And Condition

‘good order and condition ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bao bì hàng hóa ở trạng thái bình thường