Blog dịch thuật

Good Ship

‘good ship ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tàu cấp một; tàu loại tốt; tàu đi biển được