Blog dịch thuật

Good-This-Month Order

‘good-this-month order ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lệnh mua bán (chứng khoán) trong tháng này