Blog dịch thuật

Good-This-Week Order

‘good-this-week order ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lệnh mua bán (chứng khoán) (có hiệu lực) trong tuần