Blog dịch thuật

Good-Through-Month Order

‘ good-through-month order ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lệnh mua bán (chứng khoán) có hiệu lực đến cuôT tháng