Blog dịch thuật

Good-Till-Cancelled Order

‘good-till-cancelled order ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lệnh mua bán (chứng khoán) có hiệu lực cho tới khi bãi bỏ