Blog dịch thuật

Good-Till-Countermanded

‘ good-till-countermanded ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: có hiệu lực cho đến khi bãi lệnh