Blog dịch thuật

Goods-In-Transỉt Insurance

‘goods-in-transỉt Insurance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bảo
hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển