Blog dịch thuật

Government Administration Expenses

‘government administration expenses ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chi phí hành chánh của chính phủ