Blog dịch thuật

Government Broker

‘government broker ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người môi giới chứng khoán công trái; người môi giới chứng khoán kho bạc