Blog dịch thuật

Government Bulk-Buying

‘ Government bulk-buying ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự thu
mua hàng loạt của chính phủ