Blog dịch thuật

Government Consumption

‘government consumption ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự tiêu dùng của các cơ quan nhà nước