Blog dịch thuật

Government Credit Guarantee

‘government credit guarantee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự
đảm bảo của tín dụng nhà nước