Blog dịch thuật

Government Enterprise

government enterprise ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: xí nghiệp quôc doanh