Blog dịch thuật

Government Guaranteed Bond

‘government guaranteed bond ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: trái khoán bảo đảm của chính phủ