Blog dịch thuật

Government Investment

‘government investment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) đầu tư của nhà nước