Blog dịch thuật

Government Issue (Property)

‘government issue (property) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồ
tiếp tế do chính phủ cấp phát