Blog dịch thuật

Government License

‘government license ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giây phép của nhà nước