Blog dịch thuật

Government National Mortgage Association

‘ Government National Mortgage Association ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Chính phủ