Blog dịch thuật

Government Ownership

‘ government ownership ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chê độ sở hữu nhà nước