Blog dịch thuật

Government Procurement Policy

‘ government procurement policy’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chính sách mua trợ giá của chính phủ