Blog dịch thuật

Government Property Department

‘government property department ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cơ quan quản lý công sản