Blog dịch thuật

in-between survey adjustments

‘in-between survey adjustments ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (số liệu) điều chỉnh giữa hai lần điều tra