Blog dịch thuật

in regular turn

‘in regular turn ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : theo thứ tự đến cảng; vào chỗ đậu rồi mới tính thời gian bốc dỡ (hợp đồng thuê tàu)