Blog dịch thuật

inaccurate market assessment

‘inaccurate market assessment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) đánh giá thị trường không chính xác