Blog dịch thuật

inactive post

‘inactive post ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quầy giao dịch cổ phiếu ít được chú ý; quầy không sôi nổi